Adatkezelési tájékoztatóA zoldmenedek.hu weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére.1.      BevezetésA jelen adatkezelési tájékoztató azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről a Zöld Menedék Állatvédő Alapítványa továbbiakban: szolgáltató vagy adatkezelő gyűjt és kezel.Az adatkezelő üzleti működése, valamint a weboldal működtetése során az oldalon regisztráló személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson. Adatkezelőként megtesszük mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az általunk kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzak azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Ha az Ön e-mail címe rendelkezésünkre áll, kérésére a módosításokról e-mailben értesítést küldünk. Kérésére megküldjük Önnek a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát.Az adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.Szolgáltató/adatkezelő megnevezése:Név: Zöld menedék Állatvédő Alapítvány

Székhely: 2600 Vác, Piac u. 1.

Levelezési cím: 1453 Budapest, Pf. 33.

E-mail cím: zoldm@zoldmenedek.hu

Telefonszám:  +36-27/502-510

Adószám: 18661026-2-13

Nyilvántartásiszám: 13-01-0000758

Weboldal: http://zoldmenedek.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhet?sége: http://zoldmenedek.hu/index.php?page=adatkezelesi 2.      Fogalom meghatározásokszemélyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényez? alapján azonosíthatóadatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely m?velet vagy m?veletek összessége, így a gy?jtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történ? hozzáférhet?vé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;adatkezel?: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezel?t vagy az adatkezel? kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezel? nevében személyes adatokat kezel;az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelel? tájékoztatáson alapuló és egyértelm? kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a meger?sítést félreérthetetlenül kifejez? cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az ?t érint? személyes adatok kezeléséhez;adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott id?re történ? korlátozása céljából;adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, így például az adatokat tartalmazó irat ledarálása;munkatárs: az Adatkezel?vel megbízási-, munka- vagy egyéb jogviszonyban lev? természetes személy, aki az Adatkezel? szolgáltatásainak ellátásnak, teljesítésének feladatával van bízva és adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes adatokkal kapcsolatba kerül vagy kerülhet és akinek tevékenységével kapcsolatban az Adatkezel? teljes felel?sséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában;adatgazda: az a Munkatárs, akinél az adat keletkezett, és/vagy akinek az adathoz hozzáférési jogosultsága van, és/vagy akinek az adatot egy másik adatgazda, vagy  harmadik személy továbbította, és/vagy akinek az adat bármilyen más módon a birtokába jutott;GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletecímzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy  harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem min?sülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelel?en az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezel?vel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezel? vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.3.      Az adatkezelés irányelveiAz adatkezel? kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok el?írásait, különös figyelemmel az alábbiakra:
 • A személyes adatok kezelését jogszer?en és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszer?ség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve).

 • A személyes adatok gy?jtése csak meghatározott, egyértelm? és jogszer? célból történhet (célhoz kötöttség).

 • A személyes adatok kezelésének célja megfelel? és releváns legyen, és csak a szükséges mérték? lehet (adattakarékosság elve).

 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell (pontosság elve).

 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehet?vé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történ? tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdek? archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik (korlátozott tárolhatóság elve).

 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelel? technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelel? biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg elve). Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.4.      Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogaiA tájékoztatáskéréshez való jog: Ön a jelen tájékoztatóban megadott elérhet?ségeken keresztül tájékoztatást kérhet t?lünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhet?ségre tájékoztatást küldünk.A helyesbítéshez való jog: Ön a megadott elérhet?ségeken keresztül kérheti t?lünk hogy valamely adatát módosítsuk. Err?l az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhet?ségre tájékoztatást küldünk.A törléshez való jog: Ön a megadott elérhet?ségeken keresztül kérheti t?lünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhet?ségre tájékoztatást küldünk.A zároláshoz való jog: Ön a megadott elérhet?ségeken keresztül kérheti t?lünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhet?ségre tájékoztatást küldünk.A tiltakozáshoz való jog: Ön a megadott elérhet?ségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb id?n belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntésér?l Önt e-mailben tájékoztatjuk.Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehet?ség: Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehet?ség nyílik arra, hogy rövid id?n belül helyreálljon a jogszer? állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszer? állapot nem állítható helyre, értesítse err?l a hatóságot az alábbi elérhet?ségeken:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: naih.huÖn a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék el?tt is megindíthatja.5.      Az egyes AdatkezelésekHírlevél feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezelés:
Az adatkezelés  megnevezése, leírása és céljaHírlevél feliratkozásAz adatkezelés célja, hogy az adatkezel? hírleveleket küldhessen Önnek gazdikeres? állatokról, rendezvényekr?l és egyéb hírekr?l.Érintettek köreA hírlevélre feliratkozók.Az adatkezelés jogalapjaAz Ön hozzájárulása.A kezelt adatok köre és céljae-mail címazonosítás, kapcsolattartásfeliratkozás id?pontjatechnikai információs m?veletAz adatkezelés id?tartama és az adatok törléseAz adatkezelés a hozzájárulás visszavonását követ? 3 hónapig történik. Az adatkezeléshez történ? hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Jogos érdekb?l még ezt követ? 6 hónapig tárolható az adat.Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz az adatkezel? szervezetén belül?Az adatkezel? és alkalmazottai.Az adatok tárolási módjaElektronikus
 Panaszkezeléshez kapcsolódó adatkezelés:
Az adatkezelés  megnevezése, leírása és céljaPanaszkezelés:Ön a szolgáltatásra, az adatkezel? magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölheti.Érintettek köreMinden természetes személy, aki panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.Az adatkezelés jogalapjaA panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg, de panasz esetén az adatkezelés kötelez?.A kezelt adatok köre és céljanévazonosítás, kapcsolattartáscímazonosítás, kapcsolattartáse-mail címa számla azonosításapanasz tárgyapanaszkezelésAz adatkezelés id?tartama és az adatok törlésePanasztételt követ? általános polgári jogi elévülési id?n belül, azaz a panasztételt?l számított 5 évig.Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz az adatkezel? szervezetén belül?Az adatkezel? és alkalmazottai.Az adatok tárolási módjaPapír alapú\Elektronikus
 Sütikhez (cookies) kapcsolódó adatkezelés:Honlapunk m?ködése és m?ködtetése során a Google Analytics alkalmazást vesszünk igénybe. A Google Analytics bels? cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.A weboldal üzemeltet?jének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefügg? jelentéseket készít weboldal üzemeltet?jének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen. Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:Azok a webhely felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngész?b?vítményét. A b?vítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngész?b?vítmény a legtöbb újabb böngész?ben használható. A Google Analytics letiltó böngész?b?vítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=huA Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=huAz adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhet?k el. Adatvédelem részletesen: https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/goog le_privacy_policy_hu.pdf6.      AdatfeldolgozókAdatkezel?ként a tevékenységük ellátásához a jelen tájékoztatóban is (lentebb) megjelölt adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezel?vel kötött szerz?dés és az adatkezel? utasításai szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a GDPR szerinti adatkezelésr?l és feldolgozásról nyilatkozatot tesznek az Adatkezel?k részére és az adatkezel? ellen?rzi a tevékenységüket. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére kizárólag az adatkezel? el?zetes hozzájárulásával jogosultak.A jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelés során közrem?köd? adatfeldolgozók az alábbiak lehetnek:


Adatfeldolgozó – tárhelyszolgáltatás, levelez? szerver, hírlevélküldésneve:DunaWeb Szolgáltató Kft.székhelye:2600 Vác, Szüret utca 14.cégjegyzékszám:13-09-123402e-mail címe:info@dwb.hutelefonszáma:+36-27-999-090honlapja:www.dwb.hu
 


                                                               Adatfeldolgozó – könyvelésneve:Tak-Év Kft.székhelye:2600 Vác, Naszály út 18.cégjegyzékszám: e-mail címe:takevkft@gmail.comtelefonszáma:+36-27-315-579honlapja: 
 7.      AdattovábbításAz adatkezel? nem továbbít személyes adatokat harmadik fél részére.8.      Adatvédelmi incidensAdatvédelmi incidens esetén azt bejelentjük a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzést?l számított 72 órán belül. Amennyiben azt a jogszabály el?írja, valamennyi érintett felhasználót is tájékoztatjuk az incidensr?l.9.      A tájékoztató módosításaAmennyiben a tájékoztató módosításra kerül (pl. a körülmények változása miatt), a módosításra vonatkozó információkat honlapunkon közzétesszük.10.  Hatályos jogszabályokHatályos jogszabályok az adatkezelési tájékoztató összeállításakor:
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történ? védelmér?l és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésér?l (általános adatvédelmi rendelet).

 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmér?l szóló 1995. évi LXVI. törvény.

 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeir?l szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm.

 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l.

 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésr?l. Kelt:Vác, 2018. május 24.